tło

Maszynownie schronów z 1936 r. Cz. 1

Schrony dla armat polowych i przeciwpancernych Obszaru Warownego "Śląsk"

Łukasz Drzensla

Fot. 01. Schron nr 46. Po lewej stronie kadru kopuła bojowa ckm, a nieco poniżej niej strzelnica armaty ppanc. Po prawej stronie fotografii strzelnica ckm osłonięta pancerzem pionowym typu 36. Fot. Jarosław Ptaszkowski.


Przedmiotem niniejszego opracowania są maszynownie schronów uzbrojonych w armaty polowe i ppanc z 1936 r. należących do tzw. Obszaru Warownego "Śląsk". Są to schrony: Łagiewniki nr 1, 6, 11 oraz prawdopodobnie nr 71; Dąbrówka nr 46 i 47, Bobrowniki nr 48.2 Opracowanie nie uwzględnia schronów tzw. "typu przejściowego", ponieważ ich maszynownie w istotny sposób różnią się od omawianych, a materiał badawczy jest stosunkowo ubogi. Nie obejmuje także schronów mających na uzbrojeniu jedynie broń maszynową, ponieważ nie posiadają one maszynowni. Maszynownia to pomieszczenie silnika i urządzeń mu towarzyszących. W schronach nr 1, 6 oraz 11 jedno pomieszczenie pełniło zarówno funkcję maszynowni, jak i izby wentylacyjnej. Materiały w postaci dokumentów archiwalnych omawiających opracowywane, lub zbliżone zagadnienie, są niezwykle ubogie. Artykuł stanowi zatem podsumowanie wyników badań terenowych, a także licznych konsultacji.

Fot. 02. (po lewej) Ściana boczna schronu nr 48. W centrum kadru strzelnica armaty ppanc, po prawej strzelnica ckm osłonięta pancerzem typu 36 tzw. "pgaz".3 Obecnie jest rewitalizowany przez osobę prywatną. Fot. Jarosław Ptaszkowski.
Fot. 03. (po prawej) Schron nr 1. Jedyny śląski schron dla dwóch armat przeciwpancernych. W schronach Odcinka "Sarny" więcej niż jedno stanowisko armaty 37 mm było dość powszechnym zjawiskiem (np. Antonówka 8 "Astra").4 Obecnie znajduje się pod opieką stowarzyszenia "Pro Fortalicium". Od lewej: strzelnica armaty ppanc, strzelnica ckm chroniona pancerzem pionowym, strzelnica armaty ppanc, kopuła bojowa ckm. Fot. Maciej Skolik.


Rys. 01. Plan schronu nr 1 wraz z próbą rekonstrukcji maszynowni (łączonej z izbą filtrowentylacji), a także układu nawiewu powietrza oraz odsysania gazów prochowych. Wlot oznaczono kolorem żółtym, nawiew niebieskim, gazy prochowe pomarańczowym (doprowadzenie) i czerwonym (wyrzut), a spaliny brązowym. Należy zwrócić uwagę na niemalże całkowity brak wywiewów z dolnej kondygnacji, a także duże otwory strzelnic armat ppanc, przez co wentylacja była wadliwa i mało wydajna. Naniesiono także standardowe "drobne" wyposażenie - półki, ławki, prycze.Rys. 02. Plan schronu nr 6.


W maszynowni największym elementem, od razu rzucającym się w oczy, jest betonowy cokół stanowiący podstawę dla zespołu prądotwórczego. Zespół tworzył silnik Diesla wraz z prądnicą. Urządzenia te przymocowane były do wspólnej ramy. Rama, o wysokości ok. 9 cm, składała się ze stalowych kształtowników. Przymocowana była do betonowego cokołu przy pomocy 4 śrub rozmieszczonych na planie równoległoboku. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono cechy, jakie musiał spełniać silnik, niegdyś będący na wyposażeniu omawianych schronów. Kryteria, te najlepiej spełnia silnik HDL 85 firmy Karol Ochsner i Syn. Była to fabryka z siedzibą w Bielsku, która zajmowała się głównie produkcją pomp, motopomp i silników. Silnik HDL 85 to niewielka konstrukcja o mocy 7 KM, pełnych kołach zamachowych, masie ok. 180 kg i liczbie obrotów 1700 obr/min. Można przyjąć, że na wyposażeniu schronów znajdował się opisany silnik HDL 85 lub bliźniaczy do niego (patrz: Silniki Diesla w schronach Obszaru Warownego "Śląsk" z 1936 roku w: Odkrywca 2 (265) 2021). Napęd do prądnicy, o mocy 5 kW, przekazywany był przy pomocy wału. Chłodzenie silnika zapewniała woda, magazynowana w zbiorniku o kształcie walca zwieńczonego sferyczną dennicą. Jego pojemność wynosiła ok. 150 litrów. Zbiornik umieszczano na betonowym cokole, o przekroju kwadratu, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie podstawy silnika.5

Fot. 04. (po lewej) Widok ogólny maszynowni schronu nr 11. Fot. Maciej Skolik.
Fot. 05. (po prawej) Widok ogólny maszynowni schronu nr 46. Poszczególne elementy wyposażenia widoczne na fotografii 04 oraz 05 zostaną omówione poniżej. Fot. Łukasz Drzensla.

Fot. 06. (po lewej) Cokół zespołu prądotwórczego wraz z cokołem zbiornika chłodziwa (wody) w maszynowni schronu nr 47. Niespotykanym w innych schronach rozwiązaniem jest wyprowadzenie kabli telefonicznych tuż obok prądnicy. Można poddać rozważaniom zagadnienie, czy indukcja elektromagnetyczna prądnicy miała znaczący wpływ na połączenie telefoniczne... Obecnie w schronie mieści się izba muzealna stowarzyszenia "Pro Fortalicium". W ramach rewitalizacji cokół zespołu prądotwórczego pomalowano niebiesko-szarą farbą i urządzono na nim wystawę sprzętu łączności z czasów PRL. Nieco powyżej zorganizowano wystawę poświęconą historii telefonii. Stan w 2011 r. Fot. Maciej Skolik.
Fot. 07. (po prawej) Podłoga oraz cokoły w maszynowni schronu nr 48. Po prawej stronie podłogi cokół silnika-prądnicy, w lewym górnym rogu widać cokół zbiornika chłodziwa. Od cokołu silnika w kierunku lewego dolnego rogu fotografii przebiega bruzda, po wykutym kablu elektrycznym, łączącym prądnicę z regulatorem. Fot. Łukasz Drzensla.

Fot. 08. (po lewej) Cokół zespołu prądotwórczego połączony z cokołem zbiornika chłodziwa w maszynowni schronu nr 11. Po prawej stronie kadru widoczne wgłębienia na koła zamachowe silnika Diesla. Fot. Łukasz Drzensla.
Fot. 09. (po prawej) Wnęka dla zbiornika wody chłodzącej w maszynowni schronu nr 6 dobrze ilustruje jego kształt. Fot. Andrzej Krupnik.

Prądnica (generator prądu stałego) zapewniała energię elektryczną, która była potrzebna do oświetlenia schronu oraz dla wentylatora głównego, odpowiedzialnego za tłoczenie powietrza. Prądnica była połączona kablem z zamontowanym na ścianie regulatorem napięcia (wg. radzieckiego opisu służył on do zmiany napięcia wytwarzanego przez prądnicę).6 Następnie kabel wprowadzony był do rozdzielnicy umieszczonej w skrzynce (o wymiarach 72 x 48,5 x 9,5 cm) bezpośrednio nad regulatorem. Bardzo prawdopodobne, że w skrzynce zainstalowano także amperomierz, woltomierz oraz bezpieczniki.7 Z rozdzielnicy przewody rozgałęziały się i były przeprowadzane do instalacji oświetleniowej oraz do wentylatora głównego znajdującego się w izbie wentylacyjnej (lub w maszynowni, jeśli ta łączyła funkcje zasilania i wentylacji).

Fot. 10. (po lewej) Maszynownia schronu nr 48. Pośrodku kadru widoczna bruzda, ilustrująca kierunek, którym niegdyś przeprowadzony był kabel od prądnicy, znajdującej się na cokole po prawej stronie fotografii, do regulatora, którego prostokątny ślad widoczny jest po lewej stronie kadru. Fot. Łukasz Drzensla.
Fot. 11. (w środku) Ściana w maszynowni schronu nr 48. W centrum kadru widoczny ślad po rozdzielnicy. Poniżej widać ślad po regulatorze napięcia. Pod sufitem, u góry fotografii, widoczne rozgałęzienie przewodów wyprowadzonych z rozdzielnicy. Po lewej stronie fragment rury wydechowej. Fot. Łukasz Drzensla.
Fot. 12. (po prawej) Maszynownia schronu nr 47, zbliżenie na miejsce, gdzie zamontowana była rozdzielnica. Nieco powyżej widoczny zaczep, który przytrzymywał wychodzące ze skrzynki przewody, a także rurka, przez którą były one przeprowadzone przez ścianę. Po prawej stronie fragment rury wydechowej. Fot. Maciej Skolik.


Rys. 03. Ilustracja przedstawiająca próbę rekonstrukcji instalacji oraz urządzeń w maszynowni schronu nr 11.
 1. Rozdzielnica
 2. Regulator napięcia prądnicy
 3. Wydech
 4. Zbiornik chłodziwa
 5. Prądnica
 6. Silnik spalinowy
 7. Stalowa rama - podstawa
 8. Betonowy cokół


Fot. 13. Przykład połączenia silnika z urządzeniem (pompą) przy pomocy wału. Na fotografii silnik Blackstone DB. Fot. za. Blackstone & CO., Ltd., Stamford, England. Blackstone diesel engines. Type D.B.


Fot. 14. (po lewej) Silnik HDL 85 firmy Karol Ochsner i Syn, który, lub do którego bliźniaczy, znajdował się w omawianych maszynowniach. Fot. Łukasz Drzensla.
Fot. 15. Inne ujęcie silnika HDL 85 z fot. 17. Silnik znajduje się w zbiorach Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej. Fot. Łukasz Drzensla.

W pobliżu wentylatora głównego, na ścianie, znajdowały się dwa przełączniki pozwalające na jego regulację oraz wyłącznik. Przewód wprowadzony był w ścianę, a następnie, przeprowadzany był płytko w podłodze tuż pod wentylator główny, gdzie znajdowało się wyprowadzenie. Wentylator przykręcony był do podłogi czterema śrubami. Zasadniczy napęd zapewniał silnik elektryczny, jednak zastępczo, awaryjnie, można było napędzać wentylator ręcznie. Oś korby napędu ręcznego znajdowała się 60 cm nad podłogą.8 Wentylator główny zasysał powietrze z zewnątrz poprzez czerpnię. W przypadku ataku gazowego przechodziło ono przez filtry przeciwchemiczne (umieszczone w jego bliskim sąsiedztwie). W wypadku braku takiego zagrożenia przechodziło przez przewód obejściowy. Następnie wentylator tłoczył je, poprzez system rur, do izb w schronie.


Rys. 04. Przekrój oraz plan izby filtrowentylacji schronu nr 11. Rys. za. Denkschrift über die polnische Landesbefestigung. (s. 185). Podpisy zostały przetłumaczone, a w nawiasach umieszczono adnotacje tłumacza. Tłum. Łukasz Drzensla.


Fot. 16. (po lewej) Podłoga w maszynowni schronu nr 1. Bardzo dobrze widoczne ślady po filtrach oraz po wentylatorze głównym. Fot. Łukasz Drzensla.
Fot. 17. (po prawej) Podstawy dla filtrów. Fot. Jarosław Ptaszkowski.

Fot. 18. (po lewej) Filtr przeciwchemiczny wraz z przewodem obejściowym oraz zaworami. Fot. Jarosław Ptaszkowski.
Fot. 19. (po prawej) Ślad po wyłączniku oraz przełącznikach do regulacji wentylatora głównego w maszynowni schronu nr 46. Fot. Łukasz Drzensla.


Rys. 05. Plan schronu nr 46 z załącznika 7a do niemieckiej pracy szpiegowskiej pt. Gegenwärtiger Stand des Ausbaus der polnischen Landesbefestigung Mai 1938. Opisy pomieszczeń/części schronu zostały przetłumaczone. Należy zaznaczyć, że pomieszczenie opisane jako "śluza przeciwgazowa" w istocie nią nie było, gdyż zamykane było drzwiami kratowymi. Tłum. Łukasz Drzensla.Rys. 06. Plan schronu nr 46 z naniesionymi wymiarami, które zostały zaznaczone na planie z pracy szpiegowskiej (rys. 05). Zwracają uwagę rozbieżności. Naniesiono także cokoły w maszynowni.Fot. 20. Śruby do montażu wentylatora głównego w posadzce izby filtrowentylacji w schronie nr 11. Czerwona strzałka wskazuje miejsce wyprowadzenia kabla elektrycznego zasilającego napęd wentylatora. Fot. Łukasz Drzensla.


Podsumowując, należy stwierdzić, że w maszynowni znajdowało się stałe wyposażenie: silnik, prądnica, zbiornik chłodziwa dla silnika, rozdzielnica, regulator napięcia prądnicy. W wypadku pełnienia przez maszynownię również funkcji izby wentylacyjnej, znajdował się tam także: elektryczny wentylator główny z osprzętem oraz filtry. W szczególnych przypadkach mogły znajdować się tam dodatkowe instalacje, np. rury służące do łączności optycznej w schronie Łagiewniki 1, czy wyprowadzenie kabli telefonicznych w schronie Dąbrówka 47. Ustalenia, będące efektem badań, opisane w niniejszym opracowaniu, stanowią kolejny krok do pełnego poznania schronów z 1936 r.

Przypisy

 1. Na potrzebę opracowania przyjęto podział O.War. "Śląsk" według dokumentów: Zestawienie stanu pokojowego załogi p.o. "Dąbrówka" koniecznego dla celów osłony; Zestawienie stanu pokojowego załogi p.o. "Bobrowniki" koniecznego dla celów osłony; Zestawienie stanu pokojowego załogi p.o. "Łagiewniki" koniecznego dla celów osłony; CAW, sygn. nieustalona.
 2. Drzensla Łukasz. Postępy prac badawczych nad schronem nr 7. https://fortecznik.pl/artykuly/2020/postep_prac_schron_7/ Dostęp: 28.10.2020r.
 3. Nazwę "typu 36" podaje dokument: Wyposażanie umocnień stałych w broń przeciwpancerną., CAW I.302.4.2138
 4. Sadowski Jerzy. (2017). Odcinek Umocniony „Sarny" W: Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939: Tom 122. (s. 29). Warszawa: Edipresse Polska S.A.
 5. Drzensla Łukasz. (2021). Silniki Diesla w schronach Obszaru Warownego "Śląsk" z 1936 roku w: Odkrywca 2 (265) 2021. Smela Grzegorz, Zwierniak Andrzej. (2020). Polskie silniki stacjonarne i ich producenci w XIX i XX w.
 6. С. А. Половнев, Железобетонные фортификационные сооружения Польши. (s. 68). Москва, 1941.
 7. С. А. Половнев, Железобетонные фортификационные сооружения Польши. (s. 69). Москва, 1941.
 8. Oberkommando des Heeres Generalstab des Heeres General der Pioniere und Festungen bei Oberkommando des Heeres Abteilung Auswertung fremder Landesbefestigungen. Denkschrift über die polnische Landesbefestigung. (s. 186). Berlin, 1941.